เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

กล่าวนำ

คำจำกัดความ “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รวมถึง บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”
“Dek-D” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D.com หรือ https://www.dek-d.com
“Dek-D School” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D School หรือ https://school.dek-d.com
“ผู้สอน” ให้หมายความถึง หน่วยงานผู้สอน ผู้ให้ความรู้ ผู้ออกแบบการสอน
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่อ อ่าน เรียน ดู ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็นกระทู้ รวมถึงแจ้งปัญหาในเว็บไซต์
“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นใด อันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด หนังสือ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น
“การ Activate คอร์ส” ให้ความหมายถึง การเปิดใช้งานเนื้อหาบทเรียนของคอร์ส โดยหลังจาก Activate คอร์สเรียนแล้ว ระบบจะเริ่มนับอายุคอร์สเรียนตามที่กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

Dek-D School ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ วิดีโอเนื้อหา ข้อสอบพร้อมเฉลย คู่มือการเรียน และวิดีโอเฉลยข้อสอบ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบริการของ Dek-D School
“บริษัท” ให้บริการเว็บไซต์ “Dek-D School” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องต่อบริษัทในความสูญหายและเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

การชำระเงิน

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์การคืนเงินแก่ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดการใช้งาน

 • จำกัดการใช้งาน 1 บัญชีผู้ใช้ ต่อสมาชิก 1 ท่าน (ยกเว้นผู้ปกครองและผู้อยู่ในความดูแล)
 • จำกัดการใช้งานใน 1 อุปกรณ์ ณ หนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันในหลายอุปกรณ์ได้)
 • การลงทะเบียนเรียนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินสำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และขอเงินคืน
 • มีการกำหนดวันหมดอายุในการเข้าถึงบทเรียน นับตั้งแต่วันที่คอร์สเรียนถูก Activate ตามอายุคอร์สที่กำหนดในวันที่ผู้เรียนซื้อคอร์ส

ข้อกำหนดการ Activate คอร์ส

ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มเรียนได้หลังจาก Activate คอร์สแล้ว ทางบริษัทข้อสงวนสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน หากคอร์สเรียนยังไม่ได้ถูก Activate
กรณีผู้ใช้บริการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการ Activate คอร์สเรียนดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการสามารถ Activate คอร์ส เพื่อเริ่มเรียนได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ชำระเงิน หรือวันที่ใช้งาน Voucher เพื่อซื้อคอร์ส สำหรับการซื้อคอร์สใหม่ หรือซื้อคอร์สเดิมซ้ำในกรณีที่คอร์สเดิมหมดอายุแล้ว
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเพิ่มอายุคอร์สเดิม โดยที่คอร์สเดิมหมดอายุไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถ Activate คอร์ส เพิ่อเริ่มเรียนได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ชำระเงิน หรือวันที่ใช้งาน Voucher เพื่อเพิ่มอายุคอร์ส
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการซื้อคอร์สเดิม และ/หรือเพิ่มอายุคอร์สเดิมที่ยังไม่ได้ Activate วันและเวลาที่ผู้ใช้บริการสามารถ Activate คอร์สเรียนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ Activate คอร์สภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการ Activate คอร์สนั้นให้อัตโนมัติ
 • เมื่อมีการ Activate คอร์สเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการหรือระบบ Activate อัตโนมัติ จะถือว่าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ และถือว่าเริ่มมีการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ ดังนั้นระบบจะเริ่มนับอายุคอร์สเรียนทันที โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถยกเลิกหรือหยุดการ Activate คอร์สได้
 • กรณีที่คอร์สยังไม่ถูก Activate ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของคอร์สเรียนได้ทั้งหมด รวมถึงรายชื่อบทเรียนต่าง ๆ ยกเว้นเนื้อหาคอร์สเรียนและคำถาม/คำตอบ (ที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยผู้ใช้บริการ) ที่ถูกถามในเนื้อหาบทเรียน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Dek-D School” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ”เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อด้านความถูกต้องของเนื้อหาในคอร์สเรียน

การเพิกถอนสิทธิ์

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Dek-D's School” สามารถเพิกถอนและ/หรือระงับการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Dek-D School” ริบเงินที่ชำระเพื่อการซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ทันที

การสมัครเป็นสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 • กรอกข้อมูลปัจจุบันที่เป็นจริงอย่างถูกต้องของผู้ใช้บริการในใบสมัครสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละรายจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากสมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอเปิดใช้บัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเสียก่อน
 • ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกและมีบัญชีแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสและการเข้าถึงบัญชีของตนอย่างเคร่งครัด สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีของตนไม่ว่าโดยตนเองเป็นผู้ใช้หรือโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้บัญชีของนามของตนเองก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ ตลอดจนการสมัครสมาชิก จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ การรับรู้ และการอนุมัติของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกและผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรอง ข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของ สมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดา ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธิ์นำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคอร์สเรียน

บรรดา ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา สิทธิบัตร เนื้อหาคอร์สเรียน คู่มือการเรียน โนว์ฮาว และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธิ์นำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทและผู้สอน

ข้อตกลงผูกพัน

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริษัทเว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์บริษัทในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริการเว็บไซต์ตลอดไป