เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

กล่าวนำ

คำจำกัดความ “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รวมถึง บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”
“Dek-D” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D.com หรือ https://www.dek-d.com
“Dek-D's School” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D's School หรือ https://school.dek-d.com
“ผู้สอน” ให้หมายความถึง หน่วยงานผู้สอน ผู้ให้ความรู้ ผู้ออกแบบการสอน
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่อ อ่าน เรียน ดู ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็นกระทู้ รวมถึงแจ้งปัญหาในเว็บไซต์
“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นใด อันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด หนังสือ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น

เงื่อนไขการให้บริการ

Dek-D's School ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ วิดีโอเนื้อหา ข้อสอบพร้อมเฉลย คู่มือการเรียน และวิดีโอเฉลยข้อสอบ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบริการของ Dek-D's School
“บริษัท” ให้บริการเว็บไซต์ “Dek-D's School” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องต่อบริษัทในความสูญหายและเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

การชำระเงิน

  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง
  • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์การคืนเงินแก่ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดการใช้งาน

  • จำกัดการใช้งาน 1 บัญชีผู้ใช้ ต่อสมาชิก 1 ท่าน (ยกเว้นผู้ปกครองและผู้อยู่ในความดูแล)
  • จำกัดการใช้งานใน 1 อุปกรณ์ ณ หนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันในหลายอุปกรณ์ได้)
  • การลงทะเบียนเรียนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินสำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และขอเงินคืน
  • มีการกำหนดวันหมดอายุในการเข้าถึงบทเรียน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินตามระยะเวลาที่ระบุตามเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละคอร์ส

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Dek-D's School” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ”เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อด้านความถูกต้องของเนื้อหาในคอร์สเรียน

การเพิกถอนสิทธิ์

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Dek-D's School” สามารถเพิกถอนและ/หรือระงับการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Dek-D's School” ริบเงินที่ชำระเพื่อการซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ทันที

การสมัครเป็นสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  • กรอกข้อมูลปัจจุบันที่เป็นจริงอย่างถูกต้องของผู้ใช้บริการในใบสมัครสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละรายจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากสมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอเปิดใช้บัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเสียก่อน
  • ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกและมีบัญชีแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสและการเข้าถึงบัญชีของตนอย่างเคร่งครัด สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีของตนไม่ว่าโดยตนเองเป็นผู้ใช้หรือโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้บัญชีของนามของตนเองก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ ตลอดจนการสมัครสมาชิก จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ การรับรู้ และการอนุมัติของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกและผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรอง ข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของ สมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดา ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธิ์นำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคอร์สเรียน

บรรดา ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา สิทธิบัตร เนื้อหาคอร์สเรียน คู่มือการเรียน โนว์ฮาว และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธิ์นำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทและผู้สอน

ข้อตกลงผูกพัน

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริษัทเว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์บริษัทในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริการเว็บไซต์ตลอดไป