คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สำหรับเด็กประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ

ประถมต้น

เครดิต : http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/

Comments

comments