Home Quiz ม.ปลาย

ม.ปลาย

มาทดสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ มิดเทอม และไฟนอล รู้จุดอ่อนก่อนใคร เพื่อโกยคะแนน เพิ่ม GPA

Monday Quiz – คณิต ม.ปลาย – เวกเตอร์

99
Pre-Test ก่อนสอบปลายภาค เรื่อง เวกเตอร์

MONDAY QUIZ – PRE-TEST เคมี ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เคมี ม.4...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ฟิสิกส์ ม.4...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST คณิต ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test ก่อนเปิดเทอม คณิตศาสตร์ ม.4...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test ก่อนเปิดเทอม วิชาชีววิทยา ม.4...

MONDAY QUIZ – Pre-Test ชีวะ ม.5 เทอม 1

99
Pre-Test ก่อนเปิดเทอม วิชาชีววิทยา ม.5 เทอม...

MONDAY QUIZ – ชีวะ ม.4 เทอม 2 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

99
ทดสอบตัวเองก่อนสอบจริง เราเข้าใจเรื่อง "พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ" มากน้อยแค่ไหน?

PRE – TEST : สมดุลเคมี อัพเวลเคมี !!! รู้ก่อน เก่งกว่า เตรียมรับมือ ม.5...

99
PRE - TEST : สมดุลเคมี อัพเวลเคมีไม่ยาก !!! รู้ก่อน เก่งกว่า เตรียมรับมือ ม.5 เทอม 2