HomeQuizเช็กความพร้อมก่อนสอบ PAT2 ชีววิทยา จากข้อสอบปี 64 พร้อมแนะนำจุดที่ควรเน้น

เช็กความพร้อมก่อนสอบ PAT2 ชีววิทยา จากข้อสอบปี 64 พร้อมแนะนำจุดที่ควรเน้น

เช็กความพร้อมก่อน PAT2 ชีววิทยา ด้วยตัวอย่างโจทย์จากแนวข้อสอบปี 64 เพราะจาก Blueprint 65 ที่ออกมาแนวข้อสอบจะเป็นแนวเดียวกันกับปี 64 ซึ่งน้องๆ สามารถใช้ข้อสอบของปี 64 เป็นแนวทางได้ แต่ก่อนที่จะไปดูโจทย์ข้อสอบ พี่ก็จะมีแนวข้อสอบจาก Blueprint และเรื่องที่ควรเน้นสำหรับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ให้น้องๆ ก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

แนวข้อสอบ PAT2 จาก Blueprint 65

 • การเชื่อมโยงความรู้ (15-19 ข้อ) ซึ่งโจทย์จะเป็นแบบมีสถานการณ์มาให้ แล้วน้องๆ จะต้องมาตีความเอง ว่าต้องเอาความรู้จากบทไหนมาแก้ปัญหานี้ ในข้อเดียวอาจจะใช้ความรู้จากหลายๆ บทมาประยุกต์ด้วยกัน  
 • การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (24-28 ข้อ) คือการหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ โจทย์อยากรู้อะไร เราก็ต้องคิดวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนั้น
 • การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (15-19 ข้อ) การตีความข้อมูลจากที่โจทย์ให้มา ทั้งรูปแบบการทดลอง ตารางหรือกราฟ แล้วตอบคำถาม เลือกใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาให้ถูก

ลักษณะข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา และเรื่องที่ควรเน้น

ข้อสอบ PAT2 ในส่วนของชีววิทยาออกสอบแค่ 16 ข้อเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะออกครอบคลุมทุกเนื้อหา น้องๆ ที่ต้องสอบวิชาสามัญ ชีววิทยาด้วยแล้ว สามารถใช้ความรู้เดียวกันมาทำข้อสอบได้เลย เพราะข้อสอบวิชาสามัญจะออกเนื้อหาครอบคลุมกว่า แต่ข้อสอบ PAT2 จะออกในเชิงแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ วิเคราะห์การทดลอง อย่างที่กล่าวไว้ใน Blueprint ข้างต้น โดยเฉพาะในส่วนของชีววิทยา จะมีการทดลองแทบทุกข้อ

 • บทนำของชีววิทยา เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนบทไหนเลย แต่ออกสอบ PAT2 ส่วนของชีววิทยาทุกปี และในปี 64 ก็ออกถึง 2 ข้อ
 • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ ส่วนนี้ควรเน้นเรื่องของโครงสร้างของเซลล์ การลำเลียงสาร และการแบ่งเซลล์ ซึ่งข้อสอบปี 64 ออกเรื่อง เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ และโครงสร้างของเซลล์ยูคาริโอต
 • ระบบร่างกายของสัตว์ เน้นเรื่อง ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง ซึ่งข้อสอบปี 64 ออกเรื่อง กลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม, ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนชนิดต่างๆ และการลำเลียงสารในมนุษย์ – เลือด
 • พืช เน้น การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การตอบสนองและฮอร์โมนพืช ซึ่งข้อสอบปี 64 ออกเพียงเท่านี้
 • พันธุศาสตร์ เน้นเรื่องการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของกฎเมนเดล ในข้อสอบปี 64 ออกหัวข้อนี้ถึง 2 ข้อเลย
 • นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว์ เน้นเรื่อง ไบโอมและมนุษย์และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ยาก แล้วก็ออกเยอะมาก ทั้งในวิชาสามัญ และ PAT2

ตัวอย่างโจทย์ PAT2 ชีววิทยา จากข้อสอบปี 64

ข้อนี้เป็นเรื่อง เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะ และเนื้อหาไม่ยาว แล้วก็ไม่ซับซ้อนมาก

โจทย์ PAT2 ชีววิทยา เรื่อง เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์

ข้อ 2 และ 3 ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จำแนกเป็นบทเรียนชัดๆ ซึ่งเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ชอบออกในข้อสอบ PAT2 เพราะโจทย์ต้องการให้น้องๆ ออกแบบการทดลอง หรือมีการทดลองมาให้และให้น้องๆ อภิปรายว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มานี้ ยังขาดการทดลองอะไรไป หรือข้อมูลนี้มันไม่ดียังไง ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย การสังเกต, การตั้งปัญหา, การทบทวนเอกสาร, การตั้งสมมติฐาน, การตรวจสอบสมมติฐาน, การสรุปผลการศึกษา

โจทย์ PAT2 ชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เฉลยโจทย์ PAT2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เฉลยโจทย์ PAT2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม – การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของกฎเมนเดล

โจทย์เรื่อง การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของกฎเมนเดล
เฉลยโจทย์ การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของกฎเมนเดล

ระบบต่อมไร้ท่อ – ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนชนิดต่างๆ

โจทย์เรื่อง ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนชนิดต่างๆ

เพิ่มความมั่นใจโค้งสุดท้ายก่อนสอบกับ คอร์ส TCAS ชีวะ ตะลุยโจทย์ ในคอร์สนี้ น้องๆ จะได้ตะลุยโจทย์ชีวะ ทั้ง 6 พาร์ท แบบจัดเต็มไปเลย 590 ข้อ ซึ่งอาจารย์ออกข้อสอบใหม่เอง ตามแนวโจทย์แบบใหม่ของ สสวท. อ้างอิงความยากง่ายใกล้เคียงข้อสอบจริง สำหรับน้องๆ ทีกำลังเตรียมตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย น้องๆ ก็จะได้ทบทวน เรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์แบบต่างๆ และฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริงด้วย ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย

เพิ่มความแม่นเนื้อหาชีวะ แบบกระชับกับ คอร์ส TCAS ชีวะ สรุปเนื้อหา ในคอร์สนี้จะสรุปเนื้อหาชีวะเป็นคอนเช็ปต์สั้นๆ 200 คอนเซ็ปต์ คอนเซ็ปต์ละประมาณ 10 นาที ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 อาจารย์อธิบายเน้นวิธีคิดและวิเคราะห์ ดังนั้นเรียนคอร์สเดียวจึงสามารถใช้สอบได้ทั้งวิชาสามัญ PAT2 และ O-NET เลย ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย

สมัครทั้งสองคอร์สลดราคาเพิ่มอีก 900 บาท สนใจคอร์สคลิกเลย

PACK พิชิต TCAS ชีวะ
 • ติวเน้นๆ 2 คอร์ส สรุปเนื้อหาชีวะทุกเรื่องที่ออกสอบ
 • ตะลุยโจทย์ TCAS ชีวะ กว่า 590 ข้อ

ทุกคอร์ส น้องๆ สามารถทวนซ้ำได้ไม่จำกัด 6 เดือนเต็ม พร้อมหนังสือประกอบการเรียนอย่างที่ อ.อุ้ย เขียนเอง รูปเล่มอย่างดีส่งถึงบ้านฟรี! และถ้ามีข้อสงสัยสามารถถาม อ.อุ้ยที่ใต้คลิปที่กำลังเรียนอยู่ได้เลย โดยน้องๆ จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments