HomeTCASChecklist A-Level เคมี เก็บเนื้อหาแบบครบถ้วน พร้อมแจกคลิปติวฟรี

Checklist A-Level เคมี เก็บเนื้อหาแบบครบถ้วน พร้อมแจกคลิปติวฟรี

Checklist เช็กความพร้อมก่อนสอบ A-Level เคมี สำหรับน้องๆ #dek66 ว่าเก็บเนื้อหาเคมีได้มากน้อยแค่ไหน และ Checklist นี้ค่อนข้างจะละเอียด ถ้าน้องๆ เก็บเนื้อหาได้ทั้งหมดนี้ สอบได้คะแนนเยอะแน่นอน

Checklist A-Level เคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี

กลุ่มแรก อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

 • อะตอมและตารางธาตุ เน้นเรื่อง แบบจำลองอะตอมแบบต่างๆ เช่น ดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก, เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน, ระบุหมู่คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะของธาตุในตารางธาตุ, แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ เช่น ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
 • พันธะเคมี เน้นเรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก, สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส, การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์, สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์, กฎออกเตต, พันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม ของพันธะโคเวเลนต์, ความยาวพันธะ, พลังงานพันธะ, รูปร่างของโมเลกุล, สภาพขั้ว, แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล, สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย, การเรียกชื่อสารไอออนิกและสารโคเวเลนต์, จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ำ การนำไฟฟ้าของสารไอออนิก โคเวเลนต์ โลหะ

ทดลองเรียนฟรี สมบัติของอะตอม

ทดลองเรียนแล้วยังไม่จุใจ สมัครเรียนเพิ่มเติมเลย

Checklist A-Level เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี

กลุ่มต่อมาประกอบไปด้วย ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส อัตราการเกิดปฎิกิริยา สารละลาย และสมดุลเคมี

 • ปริมาณสารสัมพันธ์ เน้นเรื่อง การดุลสมการเคมี, กฎสัดส่วนคงที, การคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี, ผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา, มวลอะตอมของธาตุ, มวลอะตอมเฉลี่ย, มวลโมเลกุล,
 • แก๊ส เน้นเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ ตามกฎของบอยล์ ชาร์ล เกย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส, จำนวนโมลของแก๊ส กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ, กฎความดันย่อยของดอลตัน, กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา เน้นเรื่อง การคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน, คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, กราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสาร, ทิศทางการชนกันของอนุภาค, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา เช่น ความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา
 • สารละลาย เน้นเรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย, จุดเดือดและจุดเยือกแข็ง, ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี
 • สมดุลเคมี เน้นเรื่อง ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล, ค่าคงที่สมดุล, หลักของเลอชาเตอลิเอ

ทดลองเรียนฟรี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์ หัวใจของเคมีคำนวณ พร้อมเทคนิค ICE แก้โจทย์ปริมาณสารสัมพันธ์ทุกรูปแบบ สมัครเรียนเพิ่มเลย

Checklist A-Level เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์

กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย เคมีไฟฟ้าและเคมีนิวเคลียร์

 • เคมีไฟฟ้า เน้นเรื่อง การคำนวณเลขออกซิเดชัน, ปฏิกิริยารีดอกซ์, ระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์, ดุลสมการรีดอกซ์, เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์, คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน, เซลล์กัลวานิก, เซลล์อิเล็กโทรลิติก, การใช้ประโยชน์จากเซลล์อิเล็กโทรลิติก เช่น การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ
 • เคมีนิวเคลียร์ เน้นเรื่อง ไอโซโทป ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน, คำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี

ทดลองเรียนฟรี เคมีไฟฟ้า

สมัครเรียนเพิ่มเติมแบบเต็มๆ ทั้งเนื้อหาและตะลุยโจทย์

Checklist A-Level เคมี กรด-เบส
 • กรด-เบส เน้นเรื่อง ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส, คู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี, ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบส, คำนวณค่า pH และ pOH, ปฏิกิริยาสะเทิน, ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ, การไทเทรตและการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม, สารละลายบัฟเฟอร์, การใช้ความรู้เรื่องกรด-เบสในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียนฟรี กรด-เบส

Checklist A-Level เคมี เคมีอินทรีย์
 • เคมีอินทรีย์ เน้นเรื่อง สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบเส้น, ระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน เช่น แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์เอไมด์, การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ตามระบบ IUPAC, ไอโซเมอร์โครงสร้าง, เปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำ, ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้, การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน

ทดลองเรียนฟรี เคมีอินทรีย์

Checklist A-Level เคมี พอลิเมอร์
 • พอลิเมอร์ เน้นเรื่อง ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาควบแน่นหรือปฏิกิริยาแบบเติม, โครงสร้างแบบเส้น แบบกิ่ง หรือแบบร่างแห, จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเปราะ ความเหนียว ความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์, ประเภทของพลาสติก เช่น พอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก พอลิเมอร์เทอร์มอเซต, การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เช่น วัลคาไนเซชัน การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์

ทดลองเรียนฟรี พอลิเมอร์

ทุกคอร์สข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สคอร์สพิชิต TCAS เคมี A-Level สรุปเนื้อหาเคมี ม.ปลาย ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรล่าสุด สสวท. ตัวอย่างโจทย์จัดเต็ม และเทคนิคการทำโจทย์แบบเข้าใจจริง เน้นย้ำจุดที่พลาดได้บ่อยๆ

เข้าใจเนื้อหาหมดแล้ว เน้นติวแค่ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

รีวิวจากรุ่นพี่ ติว TCAS กับ อ.เต้ แล้วดียังไง

รีวิวคอร์ส พิชิต TCAS เคมี A-Level Dek-D School

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ คลิกเลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments