HomeTCASChecklist A-Level ฟิสิกส์ ครบตามแนวข้อสอบ TCAS67 มีแจกคลิปติวฟรี!

Checklist A-Level ฟิสิกส์ ครบตามแนวข้อสอบ TCAS67 มีแจกคลิปติวฟรี!

นับถอยหลังอีกเดือนกว่าๆ วันก็จะถึงวันสอบ A-Level ฟิสิกส์แล้ว น้องๆ #dek67 พร้อมแล้วหรือยัง เช็กความพร้อมก่อนสอบกับ Checklist A-Level ฟิสิกส์ เนื้อหาครบถ้วนตาม blueprint 67 ถ้าน้องๆ Checklist เนื้อหาได้ครบหมดนี้ ได้คะแนน A-Level ฟิสิกส์เยอะแนนอน และไม่พอ ยังมีวิดีโอทดลองเรียนให้น้องๆ ฟรี! ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม Checklist เนื้อหา และเรียนฟรีเลย

Checklist A-Level ฟิสิกส์

Checklist A-Level ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่

มาดูเนื้อหากลุ่มแรกกัน เป็นกลุ่มกลศาสตร์ โดยพี่จะแบ่งออกเป็น 2 เซต เซตแรกคือเนื้อหา บทนำฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และกฎการเคลื่อนที่

 • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ เน้นเรื่อง การวัดปริมาณต่างๆ ทางฟิสิกส์ และหน่วยในการวัด (ระบบ SI), เลขนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด
 • การเคลื่อนที่แนวตรง เน้นเรื่อง กราฟของความเร็ว ความเร่ง ตำแหน่ง กับเวลา, สมการการเคลื่อนที่แนวตรง, การตกแบบเสรี (ความเร่ง = ความเร่งโน้มถ่วงของโลก)
 • แรงและกฎการเคลื่อนที่ เน้นเรื่อง การเขียนเวกเตอร์ของแรง, การหาแรงลัพธ์, แผนภาพวัตถุอิสระ, กฎการเคลื่อนที่ทั้ง 3 ข้อของนิวตัน, แรงดึงดูดระหว่างมวล กฎความโน้มถ่วงสากล \(F_G = G\frac{m_{1}m_{2}}{R^2}\), แรงเสียดทานและการประยุกต์การเพิ่มลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง เน้นเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง, อัตราเร็วเชิงเส้น/เชิงมุม แรงสู่ศูนย์กลาง การประยุกต์การเคลื่อนที่แบบวงกลมกับการโคจรของดาวเทียม
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เน้นเรื่อง การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง, การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย, ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง

แจกคลิปติวฟรี การเคลื่อนที่แนวตรง

เรียนแล้วยังไม่จุใจ สมัครเรียนเพิ่มเลย

Checklist A-Level ฟิสิกส์ สมดุลกล งานพลังงาน โมเมนตัม การชน

เซตต่อมา เนื้อหา สมดุลกล งานพลังงาน โมเมนตัมและการชน

 • สมดุลกลของวัตถุ เน้นเรื่อง สมดุลต่อการเลื่อนที่, สมดุลต่อการหมุน, ผลรวมโมเมนต์ การเขียนแผนภาพของแรง, แรงกระทำผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ, ศูนย์ถ่วงของวัตถุมีผลต่อเสถียรภาพของวัตถุ
 • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล เน้นเรื่อง พื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงในแนวการเคลื่อนที่กับตำแหน่ง, กำลัง, ความสัมพันธ์ของงานกับพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น, ขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก, กฎการอนุรักษ์พลังงานกล, การทำงานของเครื่องกล เช่น คาน รอก พื้นเอียงลิ่ม สกรูและล้อกับเพลา
 • โมเมนตัมและการชน เน้นเรื่อง การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ, การหาการดลจากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงดลกับเวลา, กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม, การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น
Checklist A-Level ฟิสิกส์ คลื่นกลและแสง

กลุ่มของคลื่น เนื้อหาประกอบไปด้วย คลื่นกล แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี และเสียง

 • คลื่นกล เน้นเรื่อง คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว, การกระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น เฟส ความยาวคลื่น ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว, หลักของฮอยเกนส์, การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่น, คลื่นนิ่ง
 • เสียง เน้นเรื่อง อัตราเร็วเสียงในอากาศ, การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียง, ความเข้มเสียง ระดับเสียง, ความถี่ของเสียงและมลพิษทางเสียง, การสั่นพ้อง, ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์, คลื่นกระแทก, การประยุกต์เช่น การทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม
 • แสงเชิงคลื่น เน้นเรื่อง การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว, เกรตติง
 • แสงเชิงรังสี เน้นเรื่อง การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม, การเขียนรังสีของแสง, กฎของสเนลล์, การเขียนรังสีของแสงที่เกิดจากเลนส์บาง, การประยุกต์เกี่ยวกับเลนส์ เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์, ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆ, การมองเห็นแสงสี

แจกคลิปติวฟรี คลื่นกล

สมัครเรียน เพื่อเรียนเนื้อหามากกว่านี้เลย

Checklist A-Level ฟิสิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลุ่มไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประกอบด้วย เนื้อหา ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าสถิต เน้นเรื่อง การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต, การคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์, คำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า, หาสนามไฟฟ้าลัพธ์แบบเวกเตอร์, ตัวนำทรงกลม, พลังงานศักย์ไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุ, ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใดๆ ในสนามไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุ
 • ไฟฟ้ากระแส เน้นเรื่อง กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้า, กฎของโอห์ม, การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน, แบตเตอรี, การต่อแบตเตอรีแบบอนุกรมและขนาน, พลังงานไฟฟ้า
 • แม่เหล็กไฟฟ้า เน้นเรื่อง สนามแม่เหล็ก, ฟลักซ์แม่เหล็ก, \(F=ILBsin\theta\), การทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์, ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เน้นเรื่อง การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงไม่โพลาไรส์แสงโพลาไรส์เชิงเส้น

แจกคลิปติวฟรี ไฟฟ้ากระแสตรง

สมัครเรียนหัวข้อไฟฟ้าได้เลย

Checklist A-Level ฟิสิกส์ ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์อะตอม

กลุ่มสุดท้าย เนื้อหาประกอบไปด้วย ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์นิวเคลียร์

 • ความร้อนและแก๊ส เน้นเรื่อง ความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ และความร้อนที่ทำให้สารเป็นอุณหภูมิ, การถ่ายโอนความร้อน, แก๊สอุดมคติ, \(PV = nRT = Nk_BT\), ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส, พลังงานภายในระบบ กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิก
 • ของแข็งและของไหล เน้นเรื่อง สภาพยืดกหยุ่นของวัตถุ, ความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว มอดุลัสของยัง, ความดันเกจ, ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ, การทำงานของเครื่องอัดไฮดรอลิก, แรงพยุงจากของไหล, ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว, สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
 • ฟิสิกส์อะตอม เน้นเรื่อง สมมติฐานของพลังค์, ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์, ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก, ความยาวคลื่นเดอบรอยล์
 • ฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์นิวเคลียร์ เน้นเรื่อง การสลายให้รังสีแอลฟา บีตาลบ บีตาบวก แกมมา ของธาตุกัมมันตรังสี, ครึ่งชีวิต, เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน, อนุภาคมูลฐาน

แจกคลิปติวฟรี ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

สมัครเรียนหัวข้อ ของไหล ความร้อน อะตอมและนิวเคลียร์

ติวออนไลน์พิชิต TCAS A-Level ฟิสิกส์

ถ้าหากน้องๆ Dek67 คนไหนเก็บเนื้อหาไม่ทันหรืออยากเริ่มต้นติวตอนนี้ แต่อยากเก็บให้ครบทุกบท ตามแนวข้อสอบ ต้องใช้ คอร์สพิชิต TCAS – Intensive สรุปเนื้อหา A-Level ฟิสิกส์ ที่สอนโดย อ.หลิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาฯ ภายในคอร์สจะมีสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ครบถ้วนเนื้อหา ม.ปลาย 3 ปี ตรงตามหลักสูตร สสวท. พร้อมทั้งสรุปสูตรสั้นๆ ท้ายบทให้น้องๆ ได้ทบทวนตัวเองก่อนสอบ ชี้แนะจุดที่ควรระวัง จุดที่คนส่วนใหญ่ชอบทำผิด โดยสรุปออกมาเป็น 73 คอนเซ็ปต์ให้เข้าใจง่าย แบ่งคลิปติวสั้น ๆ ไม่เกิน 20 นาทีต้อคลิป สนใจคอร์สเนื้อหาแบบเต็มคลิกดูรายละเอียดที่กล่องด้านล่างเลย

ส่วนใครที่เข้าใจเนื้อหาหมดแล้ว เน้นติวแค่ตะลุยโจทย์ A-Level ฟิสิกส์ โค้งสุดท้ายก่อนสอบได้เลย

พิเศษช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบ A-Level 67 เพิ่มความพร้อมให้ Dek67 ติวครบทั้งสรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ ลดพิเศษอีก 200 บาท เพียงใส่โค้ดส่วนลด inphy67

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments