คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สำหรับเด็กมัธยมปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ

มปลาย

เครดิต : http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/

Comments

comments