HomeTCASวิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

วิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

เจาะลึกแนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เจาะลึกละเอียดทุกหัวข้อ อ้างอิงจากแนวข้อสอบปีล่าสุด ถึงชื่อข้อสอบจะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาที่ออกสอบก็ยังเหมือนเดิม เน้นวัดความเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเนื้อหา และเน้น applied knowledge หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ น้องๆ สามารถใช้แนวข้อสอบปีก่อนๆ มาเป็นแนวทางได้เลย ทั้งข้อสอบวิชาสามัญ และข้อสอบ PAT2 เพราะข้อสอบ PAT2 ยังมีตัวอย่างโจทย์ประยุกต์อยู่ น้องๆ ยังทิ้งไปเลยไม่ได้นะ

โครงสร้างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ จาก Test Blueprint 66

จาก Blueprint 66 ที่ออกมา ก็คือออกทุกหัวข้อที่เรียนตอนชั้น ม.ปลายเลย และออกตามหลักสูตร สสวท.2560 ด้วย ไม่เกินหลักสูตรแน่นอน

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ มีจำนวน 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ มีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 3 นาที ถือว่าเป็น speed test มากๆ สำหรับโจทย์ที่เน้นวัดความเข้าใจ และโจทย์ประยุกต์ที่โจทย์ยาวๆ น้องๆ ต้องฝึกทำโจทย์แบบจับเวลาไว้เยอะๆ ด้วยนะ ไม่งั้นทำข้อสอบไม่ทันแน่

เนื้อหาที่ออกสอบตาม Test Blueprint 66
-กลศาสตร์ ออก 8-10 ข้อ
-คลื่นกล และแสง ออก 5-7 ข้อ
-ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออก 6-8 ข้อ
-อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร ออก 3-5 ข้อ
-ฟิสิกส์แผนใหม่ ออก 3-5 ข้อ

เนื้อหาที่ออกสอบ TCAS65 แนวทางสำหรับ A-Level ฟิสิกส์ 66

ภาพรวมของข้อสอบ TCAS65 ฟิสิกส์ (วิชาสามัญ + PAT2) ข้อสอบจะเน้นวัดความเข้าใจ คำนวณไม่ยาก บางทีก็มีติดตัวแปรไว้ และข้อสอบวิชาสามัญก็กระจายเนื้อหาที่ออกสอบครบทุกบทแบบเท่าๆ กัน ไม่มีบทไหนออกมากไปหรือออกน้อยไป ข้อสอบ PAT2 ก็เน้นโจทย์ประยุกต์ การทดลอง เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทเป็นอย่างดี

แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ กลศาสตร์

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
-ความคลาดเคลื่อนจากการวัด โดยคำนึงถึงเลขนัยสำคัญ

การเคลื่อนที่แนวตรง
-การหาปริมาณต่างๆ จากกราฟ โจทย์ให้กราฟความเร็วกับเวลามา หาความเร่งเฉลี่ยของวัตถุ

แรงและกฎการเคลื่อนที่
-แรงเสียดทานจลน์ และแรงเสียดทานสถิต

แรงและกฎการเคลื่อนที่
-แรงเสียดทานจลน์ และแรงเสียดทานสถิต

สมดุลกลของวัตถุ
-สมดุลของแรง 3 แรง

แนวข้อสอบ A-Levelฟิสิกส์ กลศาสตร์

โมเมนตัมและการชน
-กราฟการดลเปรียบเทียบขนาดของการดล

การเคลื่อนที่แนวโค้ง
-การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบไม่คิดแรงต้านอากาศ
-การเคลื่อนที่แบบหมุน โจทย์วัดความเข้าใจทฤษฎี ติดตัวแปร

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
-คาบการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โจทย์วัดความเข้าใจทฤษฎี ติดตัวแปร

งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล หัวข้อนี้ไม่ได้ออกสอบตรงๆ แต่ใช้ความรู้กับเรื่องอื่นๆ หลายข้อเลย

แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ คลื่นกล และแสง

คลื่น
-กราฟ และส่วนประกอบของคลื่น เฟสต่างๆ การสะท้อน แทรกสอดของคลื่น
-คลื่นนิ่งในเส้นเชือก คลื่นจะหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อเวลาผ่านไป

เสียง
-ความสัมพันธ์ของระดับเสียง และความเข้มเสียง โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับเสียง
-การเกิดบีตส์กี่ครั้งในเวลา 2 วินาที

แสง
-การหักเหและสะท้อนของแสง ยิงเลเซอร์ไปที่แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลม แสงจะเคลื่อนที่อย่างไร
-เกรตติง ฉายแสงเลเซอร์ ตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติง
-กระจกและเลนส์ โจทย์คำนวณ เข้าใจแผนภาพการเกิดภาพ

แนวข้อสอบ A-Levelฟิสิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟฟ้าสถิต
-ประจุไฟฟ้าและตัวนำทรงกลม
-โจทย์ประยุกต์ประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า เปรียบเทียบขนาดของความเร่งกับขนาดของประจุ

ไฟฟ้ากระแส
-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง มีแบตเตอรี่ ความต้านทาน หาพลังงานไฟฟ้า
-สภาพต้านทาน

แม่เหล็กและไฟฟ้า
-ลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก หาการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก
-กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในตัวต้านทาน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-โพลาไรเซชั่น ฉายแสงผ่านแผ่นโพลารอยด์หาแนวโพลาไรซ์ของแสง

แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ของแข็ง ของไหล ความร้อน แก๊ส

ของแข็งและของไหล
-กราฟความเค้น ความเครียด ให้หาค่ามอดูลัสของยัง
-ความตึงผิวของของเหลว โจทย์ประยุกต์ดึงลวดออกจากผิวของของเหลว

ความร้อนและแก๊ส
-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สในอุดมคติ งานที่เกิดเมื่อเปลี่ยนปริมาตร

แนวข้อสอบ A-Levelฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค

ฟิสิกส์อะตอม
-ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก หาพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
-ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เกิดฟิวชัน หรือฟิชชัน และหามวลของอิเล็กตรอน
-อนุภาค A และ B ประกอบด้วยควาร์ก และแอนติควาร์ก รวมกันได้รังสีแกมมา

ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ออกสอบ TCAS ฟิสิกส์ 65 ทั้ง PAT2 และวิชาสามัญเลย ซึ่งแนวคล้ายๆ กับปี 64 และก็น่าจะคล้ายกับปี 66 ด้วย น้องๆ สามารถใช้ข้อสอบ 64-65 หรือน้อยกว่านั้น เป็นแนวทางได้เลย ถึงการสอบจะเปลี่ยนไปแต่คอนเซ็ปต์เนื้อหาก็ยังคงเดิม ถ้าน้องๆ แม่นเนื้อหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลย ทำข้อสอบได้แน่นอน

เตรียมความพร้อมก่อนสอบฟิสิกส์ กับคอร์สพิชิต TCAS ฟิสิกส์ ที่สอนโดย อ.หลิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาฯ ภายในคอร์สจะมีสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย 3 ปี ครบถ้วนตามหลักสูตร สสวท. และตะลุยโจทย์แบบจัดเต็มมากกว่า 700 ข้อ พร้อมทั้งตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ และมีแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของน้องๆ ก่อนสอบจริง จะได้ไม่พลาดเวลาทำข้อสอบ สนใจคอร์สคลิกดูรายละเอียดที่กล่องด้านล่างเลย

ทดลองเรียนฟรี TCAS ทั้ง 7 วิชาได้เลยที่คอร์สนี้

ติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบ และสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ คลิกเลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments