Homeบทความแนะนำรวมสิทธิพิเศษสำหรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ เด็กค่ายสอวน.

รวมสิทธิพิเศษสำหรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ เด็กค่ายสอวน.

น้องๆ รู้ไหมว่าการเป็น เด็กค่ายสอวน. ช่วยให้น้องๆ มีโอกาสยื่นเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยการยื่นในโครงการรอบพอร์ต (Portfolio) และรอบโควตา (Quota) ได้ ส่วนจะมีคณะไหน มหาวิทยาลัยอะไรที่ระบุเงื่อนไขรับสมัครผู้ที่เคยเข้าร่วมค่ายสอวน.หรือผ่านการเป็นเด็กค่ายสอวน.บ้าง เรารวบรวมโดยอ้างอิงข้อมูลจาก TCAS67 มาให้แล้ว ไปอ่านเลย

คลิกเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเลย

ตัวช่วยน้องๆ อยากเป็นเด็กค่าย ห้ามพลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio)  13 คณะ

1. คณะเภสัชศาสตร์ 

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 1 ในสาขาวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาดาราศาสตร์ วิชาโลกและอวกาศ หรือวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

3. คณะสหเวชศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค

เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่ 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของสาขาวิชากายภาพบำบัด คลิกที่นี่ 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่ 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คลิกที่นี่ 

4. คณะจิตวิทยา

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เช่น โอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ได้รับเหรียญทองหรือเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)

เป็นผู้ได้รับเหรียญทองหรือเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก เป็นผู้แทนศูนย์ของการอบรมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 2 ในวิชาคอมพิวเตอร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

6. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
 • สาขาวิชาธรณีวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไม่ต่ำกว่าระดับภูมิภาค

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสููตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
 • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ(ระดับนานาชาติ) ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมแข่งขันโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

8. คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน.คอมพิวเตอร์ค่าย 2 เป็นต้นไป

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

9. คณะเศรษฐศาสตร์

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 2  สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ และผ่านการเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

11. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ผ่านการแข่งขันระดับชาติในอันดับที่ 1-50 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

12. คณะอักษรศาสตร์

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

เป็นผู้แทนของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกภายใต้การดูแลของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

13. คณะนิติศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) โดยไม่จำกัดสาขา 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบที่ 1 Portfolio 12 คณะ

1. คณะสหเวชศาสตร์

 • สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สาขากายภาพบำบัด

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • สาขาบัญชีบัณฑิต
 • สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

3. คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • สาขาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

6. คณะพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 • สาขาสถาปัตยกรรม
 • สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาการผังเมืองบัณฑิต

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

9. คณะเภสัชศาสตร์

 • สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต

10. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

 • การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

11. วิทยาลัยนวัตกรรม

 • สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์
 • สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์
 • สาขานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (BSI) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาสถิติ
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาเคมี
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
 • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • สาขาวัสดุศาสตร์
 • สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก และดาราศาสตร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่ 

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio (โครงการโอลิมปิกวิชาการ) 3 คณะ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree – นานาชาติ พิเศษ)

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ อย่างน้อยสาขาใดสาขาหนึ่ง

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ

 • สาขาวิชาเคมี บูรณาการ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพรังสี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์

เป็นผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีววิทยา (เอกสัตววิทยา)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นพิภพ

เป็นผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาโลกและอวกาศ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ

 • สาขาวิชา พฤกษศาสตร์

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

เกณฑ์โครงการช้างเผือก (รอบที่ 1) 4 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)

ประวัติผลงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำโครงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าโครงการสอวน. ค่าย 1 เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม

2. คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)

เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาษาไทย ปกติ)

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

3. คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)

ผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ)

ผ่านการเข้าค่าย สอวน.

 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 5 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นผู้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นผู้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาชีววิทยา โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาฟิสิกส์โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิชาเคมีโครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • โครงการ สอวน. และ วมว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมเคมี

เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการสอวน ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สสวท. หรือ สอวน.)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของสอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ และได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะสัตวศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 1 ของสอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ และได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ โอลิมปิกวิชาการ

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของสอวน. ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 2 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติ

เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาเคมี

เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะเศรษฐศาสตร์

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 3 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ14 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, ชีววิทยา, สัตววิทยา, จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์, ธรณีวิทยา, อัญมณีวิทยา,วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการข้อมูล

เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับมัธยมปลาย ค่าย 1 จากศูนย์สอวน.ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขา วิศวกรรมบูรณาการ

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขา วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) หลักสูตร นานาชาติ

เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขา วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

 • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะแพทยศาสตร์

 • สาขา แพทยศาสตร์

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ หรือภูมิศาสตร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) (คิดน้ำหนัก 35%)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบที่ 1 Portfolio 7 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

1.1 โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)

 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีวเคมี
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์
 • สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล

เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

1.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาเคมี
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาชีวเคมี
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ผ่านค่าย 2

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
 • สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
 • สาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 1 จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ หรือศูนย์กรุงเทพฯ จำนวน 6 ศูนย์ ภายใต้โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เข้าร่วมโครงการค่าย สอวน. หรือเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะเทคนิคการแพทย์ : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ผ่านค่าย 2

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

6. คณะเทคโนโลยี : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ 2. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพฯ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

7. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ภาคปกติ)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS รอบที่ 1 จำนวน 4 คณะ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม
 • สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้สมัครต้องผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 2

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาเคมี
 • สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี)

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS 1 รอบ PORTFOLIO จำนวน 11 คณะ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
 • สาขาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ
 • สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากทั้งหมด 5 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 • สาขาวิศวกรรมอาหาร
 • สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากทั้งหมด 4 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
 • สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากทั้งหมด 3 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากทั้งหมด 2 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)

ผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากทั้งหมด 2 วิชา ดังนี้ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 • สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
 • สาขาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร
 • สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
 • สาขาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • สาขาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม
 • สาขาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (โครงการควบหลักสูตร 2 ปริญญา)

สำเร็จการอบรมอย่างน้อยค่าย 1 มูลนิธิสอวน. ผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. (สมัครได้เฉพาะวิชา การจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ผ่านการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.

 • สาขาคณิตศาสตร์ประยุุกต์
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สาขาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นผู้สำเร็จการอบรมอย่างน้อยค่าย 1 ของมูลนิธิสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • สาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อย หรือเป็นตัวแทนศูนย์สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของสอวน.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของสอวน.ในสาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมวัสดุุนาโน
 • สาขาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

7. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

8. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

9. คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) มี 3 สาขา

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

10. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิสอวน

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

11. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

 • สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนสอวน. 9 คณะ

1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ
 • สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
 • สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ภาคปกติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

5. วิทยาลัยนานาชาติ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

6. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ภาคปกติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสทิกส์และการค้าชายแดน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

7. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

8. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสทิกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว

 • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ
 • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2 จำนวน 1 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาจุุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

เป็นนักเรียนผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่ายของศูนย์สอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนสอวน. รอบที่ 2 จำนวน 26 คณะ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

แยกรับเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 หรือ ค่าย2 กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ได้รับเหรียญรางวัล และไม่ได้รับเหรียญรางวัล กลุ่มที่ 3 เป็นผู้แทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะแพทยศาสตร์

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์

รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ /เคมี / ชีววิทยา / ฟิสิกส์

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

5. คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

8. คณะนิติศาสตร์

 • สาขานิติศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

9. คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

10. คณะเทคนิคการแพทย์

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

11. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

13. คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง

เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 หรือ ค่าย2 หรือได้รับเลือกเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

15. คณะวิทยาการสื่อสาร

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (พื้นฐานวิทย์)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (พื้นฐานศิลป์)
 • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

16. คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาการจัดการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

17. คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

18. นานาชาติศึกษา

 • วิชาเอกจีนศึกษา
 • วิชาเอกเกาหลีศึกษา
 • วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา
 • วิชาเอกยุโรปศึกษา

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

19. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

20. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 • สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

22. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุุรกิจการท่องเที่ยว
 • บัญชีบัณฑิต

กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

23. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาทรัพยากรประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

24. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สองปริญญา)
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

25. คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

 • สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
 • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของโครงการสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

26. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผ่านการอบรมค่าย 1 ของโครงการสอวน.

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือดจากโครงการสอวน. จำนวน 2 คณะ

1. คณะอักษรศาสตร์

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกของทุกศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.และหรือเป็นผู้มีคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 1) ณ. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบ TCAS1 จำนวน 1 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

มีเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS รอบที่1 (Portfolio) จำนวน 7 คณะ

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 หรือค่าย 2

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 หรือค่าย 2

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

2. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาเคมี ไม่เกิน 2ปีพร้อมแนบเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการสอวน. ค่าย 2ในเอกสารการเข้าร่วมโดยสาขาวิชาชีววิทยารับจำนวน 3 คน และสาขาวิชาเคมี รับจำนวน 2 คน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ไม่ระบุสาขาวิชาไม่เกิน 2 ปี พร้อมแนบเอกสารการเข้าร่วม

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

4. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุล

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

5. คณะสหเวชศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

7. คณะนิติศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่าย 2

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่นี่

ดูข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ

อ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ สอวน. เพิ่มเติม คลิกเลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments