HomeTCASPAT3วิเคราะห์แนวข้อสอบ TPAT3 สำหรับ TCAS66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

วิเคราะห์แนวข้อสอบ TPAT3 สำหรับ TCAS66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

มาแล้ว เจาะลึกแนวข้อสอบ TPAT3 จากแนวข้อสอบปี 65 ข้อสอบปีล่าสุดออกยังไงบ้าง แล้วข้อสอบ TPAT3 จะแตกต่างจากข้อสอบ PAT3 ปกติไปอย่างไร มาดูเลย

โครงสร้างข้อสอบ TPAT3 จาก Test Blueprint 66

ส่วนที่ 1: การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย

 • ด้านตัวเลข จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
  ความถนัดด้านตัวเลข โจทย์จะไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์จ๋า เหมือนข้อสอบ PAT1 หรือวิชาสามัญเลขเดิมเนาะ แต่โจทย์จะเป็นแนวเหมือนเกมส์ตัวเลขมากกว่า ตัวอย่างโจทย์ของปีเก่าๆ ที่เห็นได้ชัดเลยคือ โจทย์แบบอนุกรม เช่น 125 726 …. 40,328 362,889 ให้หาว่าตัวเลขตรงกลางที่หายไปคือเลขอะไร
 • ด้านมิติสัมพันธ์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
  ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ อันนี้ในข้อสอบเก่าๆ มีหลายข้อเลย โจทย์ประเภทที่มีให้รูปมา แล้วถามว่ารูปต่อไปจะเป็นอย่างไร
 • ด้านเชิงกล และด้านฟิสิกส์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
  ความถนัดด้านเชิงกล และด้านฟิสิกส์ จาก test blueprint หัวข้อนี้เหมือนเน้นวัดกึ๋น sense ในทางกล ไม่มีคำนวณยากๆ แต่น้องๆ ก็จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์สำหรับวิเคราะห์โจทย์ด้วย

ส่วนที่ 2: การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 40 คะแนน  ประกอบด้วย

 • ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน
  ลักษณะโจทย์เป็นแบบคำนวณเหมือนที่ผ่านมาเลย แต่จะเน้นประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงมากขึ้น
 • ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ข้อรวม 20 คะแนน
  ความรู้รอบตัวเลย ข่าวสาร กว้างมาก

ข้อสอบ TPAT3 ก็คือข้อสอบ PAT3 เดิมเลย แต่อาจจะเปลี่ยนโจทย์ข้อสอบให้เป็นการวัดความถนัดมากขึ้น ลดความวิชาการลง

เนื้อหาที่ออกสอบ PAT3 ปี 65

ข้อสอบ PAT3 ปี 65 ปีนี้ข้อสอบออกแหวกมาก มีทั้งเนื้อหาที่ไม่เคยออก และโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากเหมือน PAT1 (ซึ่งปีก่อนหน้าโจทย์คณิตจะง่าย เป็นตัวช่วยเก็บคะแนนเลย) และโจทย์เขียนแบบที่ออกน้อยมาก ทั้งๆ ที่เป็นข้อสอบความถนัดวิศวะ มีโจทย์ผิด และบางจุดที่ไม่เคลียร์ แต่โจทย์บางข้อ น้องๆ ก็ยังสามารถใช้เป็นแนวทางได้อยู่เหมือนกัน

เนื้อหาที่ออกสอบ PAT3 ปี 65 ฟิสิกส์ เคมี

ฟิสิกส์

– การเคลื่อนที่ในแนวตรง การตกของวัตถุลงสู่พื้นดิน
– งานและพลังงาน กำลัง
– การชนแบบไถลติดกัน
– ไฟฟ้าสถิต แนวการเคลื่อนทีของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แรงที่กระทำต่อประจุ ความต่างศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า กราฟของกระแสไฟฟ้า ขนาดของตัวต้านทาน
– ความร้อน พลังงานจลน์ของการเปลี่ยนแปลงความร้อน ความร้อนจำเพาะ
– กระจกและเลนส์ การสะท้อนที่กระจก
– เสียง ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ อัตราเร็วของเสียง
– แสง การสะท้อนของแสงในเส้นใยแก้วนำแสง การมองดูปลาในน้ำว่าเห็นใกล้ไกลจากความจริงเท่าไร
– ของไหล พลังงานจลน์ของน้ำที่ไหลผ่านท่อ ความดัน ความดันของหลอดแก้วรูปตัวยู
– แรงและกฎการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงตึงเชือก
– อัตราเร็วเฉลี่ยของการขับรถ
– การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮามอร์นิก การสั่นของสปริง การแกว่งของลูกตุ้ม

เคมี

– แก๊ส กฎของแก๊ส ความดันของแก๊สในกระบอกสูบ
– พอลิเมอร์ โครงสร้างและการนำพอลิเมอร์มาใช้งาน การจับคู่มอนอเมอร์
– กรด-เบส ปฏิกิริยาของยาลดกรดในกระเพราะอาหาร
– เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล
– สมบัติของธาตุและสารประกอบ สถานะ การละลายน้ำ จุดเดือด การแยกสาร
– อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารกับเวลา การเกิดปฏิกิริยาแบบอมูลฐาน การหมักไวน์ พลังงานก่อกัมมันต์
– ความปลอดภัยปฏิบัติการเคมี เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทดลอง

เนื้อหาที่ออกสอบ PAT3 ปี 65 คณิตศาสตร์ ศักยภาพ

คณิตศาสตร์

– ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันหาค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าน้ำมันน้อยที่สุด
– ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแบตเตอรีโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงปกติ การแจกแจงความน่าจะเป็น
– ลำดับ และอนุกรม หาตัวเลขของลำดับ โจทย์ประยุกต์ ลิมิตของลำดับ ซิกมา
– ลอการิทึม หาค่าของฟังก์ชันประกอบ แก้สมการลอการิทึม โจทย์ประยุกต์เอกซ์โพเนนเชียล
– เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง
– มุมระหว่างเวกเตอร์
– เมทริกซ์ + ความน่าจะเป็น
– แคลคูลัส การอินทิเกรตฟังก์ชัน อัตราการเปลี่ยนแปลง

และนี่คือเนื้อหาที่ออกสอบ PAT3 ปี 65 ทั้งหมด ถึงแม้ภาพรวมของข้อสอบจะดูงงๆ แต่ก็มีโจทย์หลายข้อที่น้องๆ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับเตรียมสอบ TPAT3 ได้อยู่ รวมทั้งข้อสอบ PAT3 ปีก่อนๆ หน้านี้ด้วย ตัวอย่างโจทย์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโจทย์วัดความถนัด และโจทย์วิเคราะห์โดยใช้ความรู้วิชาการมาหาคำตอบ โจทย์เป็นยังไงบ้างมาดูกันเลย

ตัวอย่างโจทย์เขียนแบบ ศักยภาพทางวิศวะ TPAT3

ตัวอย่างโจทย์เขียนแบบ ศักยภาพทางวิศวะ จากโจทย์ปี 65

ตัวอย่างโจทย์มิติสัมพันธ์ TPAT3

ตัวอย่างโจทย์มิติสัมพันธ์ จากโจทย์ปี 64

ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ TPAT3

ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ วิเคราะห์เรื่อง ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ จากโจทย์ปี 65

ตัวอย่างโจทย์เคมี TPAT3

ตัวอย่างโจทย์เคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากโจทย์ปี 65

ตัวอย่างโจทย์ความถนัดทางด้านตัวเลข TPAT3

ตัวอย่างโจทย์ความถนัดทางด้านตัวเลข จากโจทย์ปี 65

ติวออนไลน์พิชิต TPAT3 วิศวะ กับ Dek-D School

ติวออนไลน์พิชิต TPAT3 วิศวะ กับอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี จุฬาฯ ภายในประกอบไปด้วยสรุปเนื้อหาแบบกระซับ เจาะลึกถึงที่มาที่ไป เชื่อมโยงเนื้อหาให้น้องๆ เข้าใจภาพรวม พร้อมทั้งตะลุยโจทย์เก่าๆ 360 ข้อ สนใจคอร์สคลิกดูรายละเอียดที่กล่องด้านล่างได้เลย

พิชิต TPAT3 วิศวะ
 • ติวครบทุกพาร์ท “ฟิสิกส์ คณิต เคมี และศักยภาพวิศวะ”
 • ตะลุยโจทย์ 360 ข้อ

ทั้ง 2 คอร์สสามารถทวนซ้ำได้ไม่จำกัด 6 เดือนเต็ม พร้อมหนังสือประกอบการเรียนส่งตรงถึงบ้าน ฟรี! มีข้อสงสัยสามารถสอบถามอาจารย์ที่ใต้วิดีโอได้เลย เมื่ออาจารย์ตอบคำถามแล้ว จะมีแจ้งเตือนส่งกลับหาน้องๆ ทันที

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments