HomeTCASละเอียดที่สุด! สรุป Blueprint TCAS65 GAT-PAT และวิชาสามัญ อ้างอิงจาก ทปอ

ละเอียดที่สุด! สรุป Blueprint TCAS65 GAT-PAT และวิชาสามัญ อ้างอิงจาก ทปอ

ละเอียดที่สุด สรุป Blueprint TCAS65 โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS65 GAT-PAT และวิชาสามัญ อ้างอิงจาก ทปอ สำหรับน้องๆ Dek65 ใช้เตรียมตัวสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริงในเดือนมีนาคม 65

Blueprint TCAS65 คณิตศาสตร์

Test Blueprint TCAS65 วิชา คณิตศาสตร์

PAT1

PAT1 วัดความเข้าใจดังนี้

 • การเชื่อมโยงความรู้ หมายถึง ถ้ามีโจทย์สถานการณ์มาให้ น้องๆ จะต้องเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์มาแก้อย่างเหมาะสม
 • การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล 
 • การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ หมายถึงโจทย์แนวแก้สถานการณ์ หรือโจทย์ที่ให้ข้อมูลมาเป็นรูปแบบตารางหรือกราฟ แล้วให้น้องๆ ตีความหมายและตอบคำถาม

เนื้อหา PAT1 ที่ควรเน้น

 • สถิติ เช่น สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น เรื่องนี้ควรเก็บมาก เพราะไม่ยากและออกสอบเยอะ
 • ดอกเบี้ยและค่างวด โจทย์ประยุกต์จากเรื่องลำดับอนุกรม และเอ็กซ์โพเนนเชียล
 • การเพิ่มขึ้นของประชากร โจทย์ประยุกต์จาก Expo & Log
 • ฟังก์ชัน sin, cos พีทาโกรัส โจทย์ประยุกต์ตรีโกณ
 • อัตราการเปลี่ยนแปลง, การเคลื่อนที่แนวตรง โจทย์ประยุกต์แคลคูลัส

วิชาสามัญ

 • หัวข้อจำนวนและพีชคณิตออกเยอะที่สุด เป็นแนวแก้สมการทั่วๆ ไป เช่น – การดำเนินการของเซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริงและพหุนาม, จำนวนเชิงซ้อน, ฟังก์ชัน, Expo & Log, เมทริกซ์, ลำดับอนุกรม, เมทริกซ์, ตรีโกณ
 • หัวข้อสถิติออกเยอะรองลงมา โจทย์จะเป็นแนวสถานการณ์ เช่น หลักการนับ, ความน่าจะเป็น, การแจกแจงความน่าจะเป็น

Blueprint TCAS65 ฟิสิกส์

Test Blueprint TCAS65 วิชา ฟิสิกส์

PAT2

วิชา PAT2 จะวัดความเข้าใจดังนี้

 • การเชื่อมโยงความรู้ (15-19 ข้อ) หมายถึง ถ้ามีโจทย์สถานการณ์มาให้ น้องๆ จะต้องเลือกวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเหมาะสม
 • การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (24-28 ข้อ) หมายถึง การทดลอง การหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับ
 • การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (15-19 ข้อ) หมายถึง การตีความข้อมูลจากที่โจทย์ให้มา ทั้งรูปแบบการทดลอง ตารางหรือกราฟ แล้วตอบคำถาม

เนื้อหา PAT2 ฟิสิกส์ที่ควรเน้น

 • แรง กฎการเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ เป็นเรื่องควรเก็บ เพราะออกบ่อย และเจอในข้อสอบหลายๆ แบบ และยังใช้ความรู้กับเรื่องอื่นๆ เยอะด้วย
 • การหาปริมาณต่างๆ จากกราฟ และการอ่านกราฟการเคลื่อนที่
 • เสียง ในข้อสอบปี 64 ออกเยอะมาก เพราะสามารถประยุกต์กับโจทย์ได้หลายแบบ
 • แสง แม่เหล็ก และไฟฟ้า ของแข็งและของไหลเน้นเข้าใจที่ไปของเนื้อหา เพราะอาจจะออกแนวตีความทดลอง หรือสถานการณ์

วิชาสามัญ

วิชาสามัญจะเป็นแนวแก้โจทย์ฟิสิกส์ทั่วๆ ไป คิดเลขไม่ยาก มีโจทย์แนวคำนวณติดตัวแปรมาบ้างประปราย

Blueprint TCAS65 เคมี

Test Blueprint TCAS65 วิชา เคมี

PAT2

เนื้อหา PAT2 เคมีที่ควรเน้น 

 • ข้อสอบ PAT2 จะเน้นแนวโจทย์ประยุกต์ โจทย์ทดลองมากขึ้น โจทย์เคมีก็จะมีความผสมหลายๆ เรื่องในข้อเดียวกัน น้องๆ จะต้องเข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหา และเข้าใจความเกี่ยวข้องกันของแต่ละเรื่องในวิชาเคมี
 • เนื้อหาแนวสมบัติอะตอม พันธะเคมี เน้นเข้าใจสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด, จุดหลอมเหลว, การละลายน้ำ

วิชาสามัญ

เนื้อหาวิชาสามัญเคมี ที่ควรเน้น

 • ปริมาณสารสัมพันธ์, อัตราการเกิดปฏิกิริยา, สมดุลเคมี, กรด-เบส, แก๊ส เป็นแนวคำนวณ ซึ่งจากข้อสอบปี 64 โจทย์จะคำนวณด้วยตัวเลขที่ไม่ยาก เน้นเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานมากขึ้น
 • อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีอินทรีย์มีเนื้อหาเยอะมาก แต่ถ้าเข้าใจพันธะเคมีดี ก็จะเข้าใจเคมีอินทรีย์ได้ไม่ยาก

Blueprint TCAS65 ชีวะ

Test Blueprint TCAS65 วิชา ชีวะ

PAT2

เนื้อหา PAT2 ชีวะ เรื่องที่ควรเน้น

 • PAT2 ชีวะ โจทย์หลายๆ ข้อจะเป็นแนวการทดลอง ตีความหมายของข้อมูลมากกว่าส่วนของเคมี และฟิสิกส์ น้องๆ จะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อหา อย่าจำอย่างเดียวนะ
 • ระบบการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ นิเวศวิทยา เป็นเรื่องที่ไม่ยาก และออกข้อสอบเยอะ

วิชาสามัญ

เนื้อหาวิชาสามัญชีวะ เรื่องที่ควรเน้น ไม่ยาก น่าเก็บคะแนน

 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบต่างๆ ของร่างกาย มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ยาก
 • เรื่องพืช ออกสอบเยอะเช่นกัน แต่เนื้อหาจะค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก

Blueprint TCAS65 ภาษาอังกฤษ

Test Blueprint TCAS65 วิชา อังกฤษ

GAT

GAT ภาษาอังกฤษประกอบด้วยข้อสอบ 60 ข้อ แบ่งเป็น 4 พาร์ท

 • Expression เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง ประโยคแปลได้ตรงตัว แทบไม่มีสำนวนยากๆ
 • Vocabulary เติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ เลือก Synonym ของคำที่ขีดเส้นใต้
 • Reading มี 3 บทความ แต่ละบทความยาว 13-18 บรรทัด ถามเนื้อเรื่อง, จุดประสงค์, ความหมาย, การอ้างถึงสรรพนามในบทความ
 • Structure and Writing Error 5 ข้อ, Cloze test 10 ข้อ ถาม Grammar เรื่อง Tense, Connector, Preposition

ตัวอย่างข้อสอบจาก Blueprint ของ ทปอ

ตัวอย่างข้อสอบ GAT อังกฤษ TCAS65

จากที่ดูคำศัพท์ในโจทย์และ Choice แล้ว ถือว่าข้อนี้ไม่ยากเลย ถึงแม้จะเป็นข้อสอบในพาร์ท Vocab แต่ถ้าน้องๆ มีความรู้ในเรื่อง Grammar อยู่บ้าง ก็จะช่วยให้ตัด Choice ได้ง่ายขึ้น เพราะหลัง Struggle to ควรตามด้วย Verb แต่ตัวเลือกที่ 1 และ 2 นั้น เป็น Adj. ไม่สามารถใช้ได้ ก็จะเหลือแค่ข้อ 3-5 ทีนี้ก็มาดูความหมายของโจทย์และ Choice จะพบว่าข้อ 4. adapt (ปรับตัว) เหมาะสมที่จะเติมในประโยคนี้ที่สุด

จากตัวอย่างข้อสอบนี้ น้องๆ จะเห็นว่าศัพท์นั้นไม่ยากเลย ถ้าความยากประมาณนี้ถูกจัดอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าน้องๆ มีโอกาสตุนคะแนนจากข้อที่ง่ายและปานกลางได้เยอะมาก ควรเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

วิชาสามัญ

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 80 ข้อ แบ่งเป็น 3 พาร์ท

 • Listening and Speaking 20 ข้อ มีทั้งหมด 4 บทสนทนาเติมบทสนทนาแบบสั้น 3 บทสนทนา (แต่ละบทสนทนาให้เติม 4 ข้อ) และเติมบทสนทนาแบบยาว 1 บทสนทนา (ให้เติม 8 ข้อ) ตัวเลือกมักออกเป็นสำนวน เช่น You can count on that., take the point, say it too เป็นต้น
 • Reading 40 ข้อ เป็นพาร์ทที่ยากและเยอะที่สุดของวิชาสามัญ หลายๆ คนเสียคะแนนตรงนี้ ถ้าแบ่งเวลาไม่ดีอาจจะทำข้อสอบไม่ทันด้วย สิ่งที่น้องๆ ต้องอ่านมีดังนี้
  • Ad โฆษณาสั้นๆ ตอบคำถาม 5 ข้อ
  • Poem กลอน 4 บท ตอบคำถาม 5 ข้อ
  • Joke มุกตลกยาว 1 หน้า ตอบคำถาม 5 ข้อ
  • Movie review บทวิจารณ์ภาพยนตร์ยาว 1 หน้าครึ่ง ตอบคำถาม 5 ข้อ
  • News ข่าวสาร ยาว 1 หน้าครึ่ง ตอบคำถาม 5 ข้อ
  • Editorial บทบรรณาธิการ ยาว 1 หน้าครึ่ง ตอบคำถาม 7 ข้อ
  • Article บทความยาว 2 หน้า ตอบคำถาม 8 ข้อ
 • Writing 20 ข้อ เป็นพาร์ทช่วย ถ้าเข้าใจหลักการ ทำข้อสอบบ่อยๆ ดู Keyword เป็น จะได้คำตอบไวมาก ในพาร์ทนี้จะมีข้อสอบทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
  • Letter Writing (10 ข้อ) – เลือกคำมาเติมในจดหมายให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักภาษา
  • Paragraph Completion (5 ข้อ) – เลือกคำมาเติมในบทความสั้นๆ ความยาวประมาณ 9 บรรทัด ให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักภาษา
  • Paragraph Organization (5 ข้อ) – เรียงประโยคที่กำหนดให้ทั้ง 5 ประโยคให้ถูกต้องตามลำดับ

ตัวอย่างข้อสอบจาก Blueprint ของ ทปอ

ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ อังกฤษ TCAS65

จากที่ดูคำศัพท์ในโจทย์และ Choice แล้ว ถือว่าข้อนี้ไม่ยากมาก เพราะมี Choice ที่เป็นสำนวนเพียงแค่ Choice เดียวคือ What a pity นอกนั้นเป็นประโยคที่แปลได้ตรงตัวทั้งหมด

จากตัวอย่างข้อสอบนี้ น้องๆ จะเห็นว่าศัพท์นั้นไม่ยากเลย ถ้าความยากประมาณนี้ถูกจัดอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าน้องๆ มีโอกาสตุนคะแนนจากข้อที่ง่ายและปานกลางได้เยอะมาก ควรเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

Blueprint TCAS65 ภาษาไทย

Test Blueprint TCAS65 วิชา ภาษาไทย

วิชาสามัญ

ข้อสอบวิชาสามัญ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือหลักภาษา และการอ่าน/ การพูด/ การฟัง

 • หลักภาษา ควรเก็บคะแนนให้ได้ เพราะแค่เข้าใจหลักการก็ทำได้แล้ว และแนวข้อสอบออกเหมือนเดิมทุกปี ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยได้เยอะมาก
 • การอ่าน/ การพูด/ การฟัง เน้นคิดวิเคราะห์ ต้องแม่นหลักการและวิเคราะห์ให้เป็น หา Keyword ของสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ได้ก็จะได้คำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ ภาษาไทย TCAS65

ข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ข้อที่ 1 ออกเรื่องสะกดคำทุกปี และจากตัวอย่างข้อสอบของปีนี้ก็เลือกคำง่ายมาออกด้วย ถ้าข้อสอบจริงระดับความยากใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ให้มา น้องๆ น่าจะเก็บคะแนนได้ไม่ยาก

จากตัวอย่างข้อนี้ต้องตอบ 1 กะเพาะปลา และทุพลภาพ
ที่บอกว่าเป็นคำง่ายเพราะเป็นคำที่เราเห็นผ่านตาบ่อยๆ อยู่แล้วนั่นเอง

รู้แล้วว่าง่ายแบบนี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่สายไหน อย่าเทภาษาไทยเด็ดขาด เพราะวิชานี้ง่ายและเป็นตัวช่วยดึงคะแนนรวมขึ้นมา และช่วยให้น้องๆ ติดคณะในฝันได้

Blueprint TCAS65 สังคมศึกษา

Test Blueprint TCAS65 วิชา สังคม
Test Blueprint TCAS65 วิชา สังคม

วิชาสามัญ

ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน / คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเป็น 5 พาร์ท

 • ศาสนา 10 ข้อ
 • หน้าที่พลเมือง 10 ข้อ
 • เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
 • ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
 • ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ

ข้อสอบสังคมศึกษาทั้ง 5 พาร์ทจะแบ่งเป็น 3 แนวคือ

 • เน้นความจำ อ่านแล้วตอบได้เลย มักจะเจอในข้อสอบศาสนา, ประวัติศาสตร์ และ สังคมวิทยา
 • เน้นวิเคราะห์ มักจะเจอในข้อสอบกฎหมาย, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
 • มีคำนวณมาเกี่ยวข้องด้วย มักจะเจอในข้อสอบเศรษฐศาสตร์ พาร์ท GNP, GDP และการเขียนกราฟ ส่วนภูมิศาสตร์มักให้คำนวณอัตราส่วนแผนที่

เวลาเตรียมตัวสอบเหลือน้อยลงทุกที และเนื้อหาก็ยากและเยอะมากๆ อย่างที่เห็น ถ้าไม่อยากเสียใจที่หลังตอนสอบไม่ติด หรือไม่ได้คะแนนตามเป้า ฮึดสู้ตอนนี้ยังทัน เลือกติวออนไลน์กับ Dek-D School เลย เพราะเราสอนตรงจุดที่ออกสอบแบบเน้นๆ ไม่นอกเรื่องให้เสียเวลา พร้อมคลังข้อสอบจัดเต็มเฉลยละเอียดทุกข้อพร้อมเทคนิคไม่มีกั๊กให้น้องๆ ได้ฝึกทำก่อนสอบจริง

อยากรู้ว่าติวกับ Dek-D School ดีกว่ายังไง ทดลองเรียนฟรีได้เลย 7 วิชา 7 หัวข้อ

ทดลองติวแล้วถูกใจ อยากสมัครเรียนเพิ่ม ปรึกษาพี่ๆ โค้ช Dek-D School ได้ที่ Line @SchoolDekD และอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสาร และเทคนิคการติวต่างๆ เพิ่มเติม ได้ทาง Social media ของ Dek-D School เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments