HomeTCASผ่าข้อสอบ 3 เรื่องได้คะแนนง่าย พิชิต O-NET สังคมศึกษา

ผ่าข้อสอบ 3 เรื่องได้คะแนนง่าย พิชิต O-NET สังคมศึกษา

สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน ปิดเทอมกันแล้วใช่มั้ยเอ่ย นี่เป็นโอกาสทองและโอกาสสุดท้ายที่น้องๆ #DEK63 จะได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ แต่เวลาในช่วงปิดเทอมตุลานี้ก็มีจำกัดเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นต้องบริหารเวลาการอ่านหนังสือให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด วันนี้พี่จูนจูนจะพาน้องๆ มาร่วมผ่าข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปีพ.ศ.2562 หรือปีล่าสุดนั่นเองค่ะ มาดูกันว่าทั้ง 5 หัวข้อในวิชาสังคมศึกษา 3 หัวข้อไหนเก็บคะแนนง่ายที่สุด และเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องที่มักจะถูกนำมาออกข้อสอบบ่อยๆ น้องๆ จะได้วางแผนการอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอมตุลานี้ให้คะแนน O-NET สังคมศึกษาปังๆ กันไปเลย ที่สำคัญ! อย่าลืมว่าคะแนน O-NET มีสัดส่วนถึง 30% ใน TCAS รอบ4ใครพลาดไปเสียดายแย่

สำหรับข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษานั้น ประกอบไปด้วยข้อสอบทั้งสิ้นจำนวน 90 ข้อ 
คิดเป็น 100 คะแนน มีเวลาให้ทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
โดยข้อ1- 80 นั้นมีค่า 1 คะแนนน้องจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
แต่ส่วนที่น้องๆ ชอบพลาดเสียคะแนนอย่างน่าเสียดายคือข้อ 81-90 ที่มีค่าถึงข้อละ 2 คะแนนด้วยกัน น้องๆ จะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบต่อ 1 ข้อ ย้ำ! ต้องเลือก 2 คำตอบนะคะ 

รู้จำนวนข้อสอบ และเวลาที่ใช้สอบแล้ว เรามาดูเนื้อหา 3 เรื่องเก็บคะแนนง่ายกันเลย ได้แก่

1. ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

3. ประวัติศาสตร์

เริ่มจากศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมกันก่อนเลย เรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาสากล

ศาสนาพุทธ ออกข้อสอบ 14 ข้อ

 • พุทธประวัติ 1 ข้อ
 • หลักธรรม 8 ข้อ เช่น มรรค 8, อริยสัจ 4, พรหมวิหาร 4, ไตรสิกขา และขันธ์ 5 เป็นต้น
 • พุทธศาสนสุภาษิต 1 ข้อ
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 ข้อ 

ตัวอย่างข้อสอบศาสนาพุทธ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติดี ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นสำคัญ”  พระบรมราโชวาทข้างต้นมีสาระสำคัญตรงกับหลักอริยมรรคข้อใด

 1. สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาสังกัปปะ และ สัมมาวาจา
 3. สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาวายามะ และสัมมาสมาธิ
 5. สัมมาสมาธิ และ สัมมาสติ 

เทคนิคทำข้อสอบ ถ้าน้องๆ อยากทำข้อนี้ได้ ต้องหา Keyword ที่โจทย์ถามให้เจอ คือประพฤติดี ทำงานที่ถูกต้องตามจริยธรรม และน้องๆ ต้องเข้าใจว่ามรรค 8 มีอะไรบ้าง แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วว่า เราต้องตอบข้อ 3  เพราะสัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และ สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบ นั่นเองค่ะ 

มาดูศาสนาสากลกันบ้าง ในปีที่ผ่านมาศาสนาสากลออกสอบ 4 ข้อ
ได้แก่ศาสนาคริสต์ 2 ข้อ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อย่างละ 1 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบศาสนาสากล

ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม ที่ศาสนิกผู้มีความสามารถและความพร้อมเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้

 1. การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า
 2. การละหมาด
 3. การถือศีลอด
 4. การบริจาคซะกาต
 5. การประกอบพิธีฮัจญ์

เทคนิคทำข้อสอบ ต้องดูที่ตัวเลือกก่อนเลย ทั้ง5ตัวเลือก มีตัวไหนไม่ใช่หลักปฏิบัติ 5 ประการรึเปล่า สำหรับข้อนี้ไม่มีตัวเลือกที่มาหลอกเรา ให้น้องๆ ไปหา Keyword ในคำถามก็คือ ความพร้อม ดังนั้นจึงตอบข้อ 5 นั่นเอง

ผ่านไปแล้ว 1 หัวข้อมาดูหัวข้อได้คะแนนง่ายหัวข้อที่ 2 นั่นก็คือ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ประกอบไปด้วยสังคมวิทยา กฎหมาย และรัฐศาสตร์ ออกสอบรวมทั้งสิ้น 18 ข้อ แบ่งเป็น 

สังคมวิทยา ออกข้อสอบ 5 ข้อ 

 • ความหมายของวัฒนธรรม
 • ประเพณี
 • ค่านิยม
 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง

ตัวอย่างข้อสอบสังคมวิทยา

ข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง

 1. เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดความเชื่อที่คนในสังคมสังคมหนึ่งๆ มีร่วมกัน
 2. เป็นวิถีชีวิตและแบบแผนที่คนในสังคมหนึ่งๆ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
 3. เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาและหล่อหลอมความเป็นสมาชิกของสังคมหนึ่งๆ 
 4. เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมหนึ่งๆ 
 5. เป็นจารีตที่มีลักษณะตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ใครแม่น concept ของวัฒนธรรมโจทย์และตัวเลือกจบแล้ว พี่จูนจูนมั่นใจว่าตอบได้ทั้งทีแน่นอน ถ้าน้องๆ ลองหา Keyword ในตัวเลือกทั้ง 5 ดูจะพบว่า ตัวเลือกที่ 5 มีลักษณะตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ยากนั้น ขัดกับ concept ของวัฒนธรรมมากที่สุด เอาดินสอ 2B ฝนคำตอบได้เลย

เรื่องที่ 2 ในหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ได้แก่กฎหมาย ออกสอบ 7 ข้อ 

 • การสมรสม, การแจ้งเกิด, การกู้ยืม ดอกเบี้ย, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิมนุษยชน อย่างละ 1 ข้อ
 • กฎหมายอาญา 2 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบกฎหมาย

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 1. บุคคลควรตระหนักในสิทธิทางวัฒนธรรมของผู้ที่มาจากพื้นเพทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 2. บุคคลควรรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ แม้จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 3. บุคคลควรละทิ้งอัตลักษณ์ที่มีติดตัวเพื่อการหลอมรวมทางวัฒนธรรมให้เกิดความเป็นเอกภาพ
 4. บุคคลควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
 5. บุคคลควรให้คุณค่ากับการยอมรับความแตกต่างและเคารพความหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ถ้าน้องๆ อ่านดีๆ จะมีตัวเลือก 2 ตัวที่ขัดแย้งกันเองอยู่คือข้อ 2. และ ข้อ 3. เพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็น 1 ในนี้แน่ๆ กลับไปดู Keyword ที่โจทย์อีกที เขาถามถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่คำว่าเอกภาพตรงข้ามกับหลากหลายสุดๆ เพราะฉะนั้นตอบข้อ 3. ได้เลย

เรื่องสุดท้ายสำหรับหัวข้อหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ได้แก่รัฐศาสตร์
ออกสอบ 4 ข้อ ได้แก่ รัฐเดี่ยว-รัฐรวม, รัฐธรรมนูญ, แนวคิดทางการเมือง และสถาบันทางการเมือง

ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์

ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยว รัฐรวมแบบสมาพันธรัฐ และรัฐรวมแบบสหพันธรัฐ 

 1. ประมุขของประเทศ
 2. ขนาดพื้นที่ของรัฐ
 3. ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ
 4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนภายในรัฐ
 5. ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น

เทคนิคทำข้อสอบ การแบ่งรัฐเดี่ยว รัฐรวม ใช้เกณฑ์ได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นน้องต้องดู Keyword ในโจทย์คือว่า รัฐรวมแบบสมาพันธรัฐ และรัฐรวมแบบสหพันธรัฐ ที่แบ่งตามความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น ตัวอย่าง Keyword เรื่องรัฐบาลท้องถิ่นที่น้องๆ จะคุ้นๆ ก็คือมลรัฐนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ 5. ค่ะ 

ต่อกันที่หัวข้อที่ 3 ที่จะช่วยให้น้องๆ เก็บคะแนนได้ง่ายๆ ก็คือ ประวัติศาสตร์่ะ เราจะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ได้ 3 หัวข้อ คือประวัติศาสตร์โลกตะวันตก และประวัติศาสตร์โลกตะวันออก และประวัติศาสตร์ไทย รวมทั้งหมด ออกสอบ 17 ข้อ มีสัดส่วนดังนี้

ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก 9 ข้อ

 • เมโสโปเตเมีย, กรีก, ยุคกลาง, แนวคิดเสรีนิยม, การสำรวจทางทะเล, สมาคมการค้าเสรีทางยุโรป, สงครามเย็น, ปฏิวัติเขียว ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรม และสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างละ 1 ข้อ 

ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์โลกตะวันตก

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 1. ชาวสุเมเรียนคิดประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์ม หรืออักษรลิ่ม
 2. กฎหมายฮัมมูราบีของจักรวรรดิบาบิโลเนีย มีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายของพวกสุเมเรียน
 3. “คัมภีร์มรณะ” นับเป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญของอารยธรรมไมซินี
 4. ชาวฟินีเซีย อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมีความสามารถทางการค้าและการเดินเรือ
 5. ชาวอมอไรต์เป็นผู้สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ออกมาช่วยอีกแล้ว เรียกได้ว่าอ่านตัวเลือกจบก็ตอบได้เลยถ้าน้องๆ แม่นว่าแต่อารยธรรมมีอะไรเด่นๆ อะไรบ้าง จะต้องสะดุดตากับคัมภีร์มรณะและอารยธรรมไมซินีมันไม่กันไม่ได้เลย คัมภีร์มรณะ ต้องมาคู่กับอารยธรรมอียิปต์ เพราะฉะนั้น ข้อนี้ตอบ 3. ค่ะ 

ประวัติศาสตร์ไทยออกสอบ 8 ข้อ 

 • อยุธยา 2 ข้อ
 • รัตนโกสินทร์ 5 ข้อ
 • ไทยกับสงครามเย็น 1 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์ไทย

ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปครั้งที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. รักษาพระองค์
 2. แสวงหาพันธมิตร
 3. เจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญา
 4. ส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ
 5. ทอดพระเนตรความเจริญของต่างประเทศ 

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้เหมือนจะง่าย แต่บอกเลยว่าใครอ่านโจทย์ไม่ระวังโดนหลอกแน่นอน! ขีดเส้นใต้คำว่าครั้งที่ 2 เอาไว้เลย มั่นใจว่ามีน้องๆ เผลอตอบข้อ 2.  กันไปแน่ๆ เพราะอ่านแค่เสด็จประพาสยุโรปเท่านั้น  เราจะตอบข้อ 2. ได้ก็ต่อเมื่อโจทย์ถามถึงการเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปครั้งที่ 1 แต่ในการเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปครั้งที่ 2 นั้น เพราะการเสด็จครั้งที่ 2 นั้น เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ 

เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ได้เห็นแนวข้อสอบและเทคนิคดู Keyword ของแต่ละเรื่องแล้ว ไม่ยากเกินไปเหมือนอย่างที่พี่จูนจูนบอกเลยใช่มั้ยคะ ถ้าน้องๆ อยากพิชิตคะแนน O-NET สังคมศึกษาไว้ให้อุ่นใจ เพิ่มโอกาสสอบติดคณะในฝัน กับอ.ดร.กนก จันทรา อ.ผู้เชี่ยวชาญในวิชาสังคมศึกษาการันตีด้วยปริญญาตรี และปริญญาโท สังคมศึกษาโดยตรง พร้อมประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี เรียนรู้เทคนิคการจัดกรุ้ปเนื้อหาให้จำได้ไม่มีวันลืม ฝึกตีโจทย์ และตัด choice จาก keyword สำคัญ สามารถสมัครติวออนไลน์ พิชิต TCAS สังคมศึกษา ความยาว 60 ชั่วโมงเต็ม ทวนซ้ำได้ตลอด 6 เดือน ในราคาเพียง 2,900 บาท ราคานี้ สำหรับน้องๆ ที่สมัครก่อน 15 ตุลาคม 62 เท่านั้นนะคะ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments